Warning: Undefined array key "sisukord" in /data02/virt55778/domeenid/www.keilakirik.ee/htdocs/wp-content/themes/kogudus/page-automaatne.php on line 16

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data02/virt55778/domeenid/www.keilakirik.ee/htdocs/wp-content/themes/kogudus/page-automaatne.php on line 16

Warning: Undefined array key "vaataka" in /data02/virt55778/domeenid/www.keilakirik.ee/htdocs/wp-content/themes/kogudus/page-automaatne.php on line 32

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data02/virt55778/domeenid/www.keilakirik.ee/htdocs/wp-content/themes/kogudus/page-automaatne.php on line 32

Warning: Undefined array key "moodulid" in /data02/virt55778/domeenid/www.keilakirik.ee/htdocs/wp-content/themes/kogudus/page-automaatne.php on line 59

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data02/virt55778/domeenid/www.keilakirik.ee/htdocs/wp-content/themes/kogudus/page-automaatne.php on line 59

Usk


Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) õpetuse alused on Vana ja Uus Testament (vt Piibel) ning neid seletavad Apostlik, Nikaia ja Athanasiuse usutunnistus, Augsburgi muutmata usutunnistus ja teised usutunnistuskirjad, mis on kogutud Liber Concordiae‘sse.

Meie Isa palve
Meie Isa, kes Sa oled taevas! Pühitsetud olgu Sinu nimi. Sinu riik tulgu. Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev. Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Sest Sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen

Kümme käsku

  1. Mina olen Issand, sinu Jumal. Sul ei tohi olla muid jumalaid minu kõrval.
  2. Sina ei tohi Jumala nime ilmaasjata suhu võtta.
  3. Sina pead pühapäeva pühitsema.
  4. Sina pead austama oma ema ja isa.
  5. Sina ei tohi tappa.
  6. Sina ei tohi rikkuda abielu.
  7. Sina ei tohi varastada.
  8. Sina ei tohi anda valetunnistust oma ligimese vastu.
  9. Sina ei tohi himustada oma ligimese koda.
  10. Sina ei tohi himustada oma ligimese naist, sulast, ümmardajat kariloomi ega midagi muud, mis on tema oma.

Apostellik usutunnistus
Mina usun Jumalasse, kõigeväelisse Isasse, taeva ja maa Loojasse. Ja Jeesusesse Kristusesse, Tema ainsasse Pojasse, meie Issandasse, kes on saadud Pühast Vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilaatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala, oma kõigeväelise Isa paremal käel, sealt Tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun Pühasse Vaimusse, üht püha kristlikku Kirikut, pühade osadust, pattude andeksandmist, ihu ülestõusmist ja igavest elu.
Aamen

Nikaia-Konstantinoopoli usutunnistus
Meie usume ühteainsasse Jumalasse, kõigeväelisesse Isasse, taeva ja maa, kõige nähtava ja nähtamatu Loojasse.
Ja ühteainsasse Jeesusesse Kristusesse, Jumala ainusündinud Pojasse, kes Isast on sündinud enne kõiki aegu. Jumal Jumalast, valgus valgusest, tõeline Jumal tõelisest Jumalast. Sündinud, mitte loodud, olemuselt ühtne Isaga, kelle läbi kõik on loodud.
Kes on meie, inimeste pärast ning meie õndsuseks alla tulnud taevast ning lihaks saanud Püha Vaimu läbi Neitsi Maarjast ja inimeseks saanud.
Pontius Pilatuse ajal ka meie eest risti löödud, kannatanud ja maha maetud ja kolmandal päeval üles tõusnud pühade kirjade järgi ja üles läinud taeva, istub Isa paremal käel ja tuleb taas kirkuses kohut mõistma elavate ja surnute üle. Tema riigile ei tule otsa.
Meie usume Pühasse Vaimusse, Issandasse ja Elavakstegijasse, kes lähtub Isast ja Pojast, keda Isa ja Pojaga üheskoos kummardatakse ja austatakse, kes on rääkinud prohvetite kaudu. Meie usume ühtainust püha, kristlikku ja apostlikku Kirikut. Meie tunnistame ühtainust ristimist pattude andeksandmiseks ja ootame surnute ülestõusmist ja tulevase ajastu elu. Aamen


Athanasiuse usutunnistus

Kes eales tahab saada päästetud, peab ennekõike katoolsest usust kinni hoidma. Kes ei hoia seda tervikliku ja rikkumatuna, läheb ilma kahtluseta igavesti hukka. Ehtne katoolne usk on aga see, et me austame üht ainsat Jumalat kolm­ainsuses ja kolm­ainsust ühtsuses ning ei muuda ähmaseks nende isikuid ega lahuta nende ühtset olemust. Sest erinev on Isa isik, erinev on Poja isik, erinev on Püha Vaimu isik – aga Isa, Poja ja Püha Vaimu jumalikkus on üks, võrdne kirkuses, ühesugune igaveses ülevuses. Milline on Isa, selline on Poeg ja selline on Püha Vaim – ei ole loodud Isa, ei ole loodud Poeg, ei ole loodud Püha Vaim. Mõõtmatu on Isa, mõõtmatu on Poeg, mõõtmatu on Püha Vaim. Igavene on Isa, igavene on Poeg, igavene on Püha Vaim, ja ometi ei ole igavesed kolm, vaid üks on igavene; just nagu ei ole loodud kolm ega ole mõõtmatud kolm, vaid üks on igavene ja üks mõõtmatu. Niisamuti Isa on kõikväeline, Poeg on kõikväeline, Püha Vaim on kõikväeline. Ja siiski ei ole kõikvõimsad mitte kolm, vaid üks. Niisiis Isa on Jumal, Poeg on Jumal ja Püha Vaim on Jumal, ja siiski ei ole kolm Jumalat, vaid üks Jumal. Niisiis Isa on Issand, Poeg on Issand, Püha Vaim on Issand, ja siiski ei ole kolm Issandat, vaid üks Issand. Seepärast, just nii nagu meil tuleb kristliku tõena tunnistada iga üksikut isikut Jumala ja Issandana – nii keelab katoolne usk meil jaatada kolme Jumalat või Issandat. Isa ei ole kellegi tehtud ega loodud ega sünnitatud. Poeg on ainuüksi Isast, ei ole tehtud ega loodud, vaid on sünnitatud. Püha Vaim on Isast ja Pojast, ei ole tehtud ega loodud ega sünnitatud, vaid lähtunud. Seega on üks Isa, mitte kolm Isa; üks Poeg, mitte kolm Poega; üks Püha Vaim, mitte kolm Püha Vaimu. Ja selles kolmainsuses ei ole miski varasem ega hilisem, ei ole miski suurem ega väiksem, vaid kõik kolm isikut on üksteisega võrdselt igavesed, ühtviisi igavesed ja sama­väärsed; seega tuleb kõiges austada, nagu ülalpool öeldud, kolm­ainsust ühtsuses ja ühtsust kolm­ainsuses. Seega, kes tahab saada päästetud, peab kolm­ainsust selliselt mõistma. Aga igaveseks pääsemiseks on samuti vajalik ustavalt uskuda meie Issanda Jeesuse Kristuse lihaks­saamist. Niisiis on õige usk, kui me usume ja tunnistame, et meie Issand Jeesus Kristus, Jumala Poeg, on sama­aegselt Jumal ja inimene – Ta on Isa olemusest enne kõiki aegu sündinud Jumal ja naise olemusest ajalikult sündinud inimene. Täiuslik Jumal, täiuslik inimene, mõistusliku hingest ja lihast inimesena. Isaga võrdne jumalikkuses, Isast väiksem inim­loomuses. Kes, ehkki ta on Jumal ja inimene, ei ole kaks Kristust, vaid ikkagi üks. Üks aga mitte jumalikkuse lihaks muutumise tõttu, vaid inimliku vastu­võtmise tõttu Jumalas. Täielikult üks mitte olemuste segunemise tõttu, vaid isiku ühtsuses. Sest otsekui mõistuslik hing ja liha on üks inimene, nii on Jumal ja inimene üks Kristus. Kes on meie päästmiseks kannatanud, laskunud alla põrgusse, tõusnud üles surmast, läinud üles taevasse, istub Isa paremal käel, sealt ta tuleb kohut pidama elavate ja surnute üle; Tema tulles tõusevad kõik inimesed üles oma kehadega ja annavad aru oma tegudest – ja kes on head teinud, lähevad igavesse ellu, kes on halba teinud, igavesse tulle. See on katoolne usk – igaüks, kes seda ustavalt ja kindlalt ei usu, ei või saada päästetud. Aamen