Uudised


Koguduse nõukogu valimsed 2021

08.02.2021

Koguduste nõukogude, juhatuste, revisjonikomisjonide (revidentide), sinodisaadikute valimised toimuvad meie koguduses 7.3.2021 peale jumalateenistust.

Kiriku seadustiku paragrahvis 203 seisab:

Koguduse juhtimisorgani või ametiisiku valimistel saab osaleda vähemalt 18-aastane konfirmeeritud koguduseliige, kes samas või mõnes teises EELK koguduses on eelmisel või jooksval kalendriaastal käinud armulaual ning tasunud liikmemaksu või teinud liikmeannetuse ning kelle õigusi ei ole kirikukari korras piiratud.

Kantselei lahtiolekuaegadel (teisipäeviti ja reedeti k 9-12, kolmapäeviti k 14-19) saab ennast nimekirja registreerida või pärida, kas Teie nimi on valijate nimekirja kantud. Mõistagu on võimalik järelepärimist teha ka telefoni või e-posti teel.

Vastavalt Kirikuseadustiku paragrahv 213-le võivad koguduse nõukogu liikmekandidaate esitada nõukogu, juhatus, koguduse õpetaja ja 5-10 koguduse täiskogu liiget üheskoos.

Palume kandidaate üles seada kuni 21.2. (2 nädalat enne valimispäeva).  Paragrahv 216 sätestab ülesseadmise korra niimoodi:

(1) Koguduse täiskogu liikmed seavad nõukogu liikmete kandidaadid üles hiljemalt kaks nädalat enne valimisi iga kandidaadi kohta eraldi koostatud ülesseadmise kirjas. Ülesseadmise kirja soovitatava vormi kehtestab konsistoorium.
(2) Alla võib kirjutada kuni kolmele kandidaadi ülesseadmise kirjale. Juhul kui täiskogu liige on alla kirjutanud enamale kui kolmele kandidaadi ülesseadmise kirjale, loetakse tema allkiri kehtivaks ainult esimesel kolmel koguduse juhatusele esitatud ülesseadmiskirjal. Kandidaat ise ei või enda ülesseadmise kirjale alla kirjutada.

Ülesseatud kandidaate palume esitada nõusolekukirja (paragrahv 217):

(2) Kandidaadi ülesseadmise kirjale lisatakse kandidaadi nõusolekukiri. Nõusolekukirja esitavad kõik ülesseatud kandidaadid. Nõusolekukiri esitatakse juhatusele hiljemalt kaks nädalat enne valimisi. Nõusolekukirja vormi kehtestab konsistoorium.
(3) Kandidaadi ülesseadmise kirja ja kandidaadi nõusolekukirja ei saa tagasi võtta.
(4) Juhatus registreerib nõusolekukirja esitanud kandidaadid ning kannab nende nimed koondnimekirja. Koondnimekirja kantakse kõik kandidaadid eesti tähestiku järjekorras. Nimekiri asetatakse nähtavale kohale kiriku juures ja tehakse muul viisil täiskogu liikmetele teatavaks hiljemalt kaks nädalat enne valimisi. Juhul kui kandidaate on võimalik üles seada ka koguduse täiskogu koosolekul, lisatakse nimekirjale sellekohane märge.

Õnnistussoovidega koguduse juhatuse nimel

Matthias Burghardt

 

Kevadine leerikursus

27.01.2021

Kallid leerikursusest huvilised!

Märtsis algab meie koguduses uus leerikursus.

Leerikursus toimub esialgu teisipäeviti k 18-19.
Leerikursus lõpeb soovijatele konfirmatsiooniga Nelipühil (23.5.2021)
Täpsed kursuse päevad on praeguse seisuga:

2.3.

9.3.

16.3.

23.3.

30.3.

6.4.

13.4.

20.4.

4.5.

18.5.

Palun registreeruge ennast kas meiliteel keila@eelk.ee, meie kantseleis või tulge esimesel kohtumisel kohale.

Veelkord, tere tulemast!
Matthias Burghardt

Jõulu õhtu jumalateenistus

24.12.2020

Kutse 24.12.

23.12.2020

24. detsember

17.12.2020

Sel aastal tulevad jõulud ka meie koguduses teisiti, traditsioonilisi jõuluõhtu jumalateenistusi ei toimu. 24. detsembril on kirik avatud vahemikus kell 16.00 – 19.00. Jõuluõhtu teenistus on varasemalt salvestatud ja see kuvatakse kirikus suurele ekraanile. Kõik soovijad võivad endale sobival ajal kirikusse tulla, et palvetada ja osa saada videoteenistusest, mida näidatakse kiriku lahtioleku vältel järjest mitu korda.

Palume kõigil kirikusse tulijail kanda maski, desinfitseerida käsi ning hoida  distantsi. Koguduse esindajad jälgivad, et kirikus ei tekiks korraga liiga suurt inimeste hulka.

4. novembril alustav leinarühm pakub abi leinajale

27.10.2020

Elus tuleb aeg-ajalt ette raskeid kaotusi. On ääretult kurb, kui kaotad lähedase inimese. Selle kaotusega on raske elada ja sellest kurbusest on keeruline välja tulla, kui süda on valu täis. Mõnikord on vaja selles olukorras näida ise tugev, olla toeks oma lastele, julgustada ja toetada teisi edasi elama kaotusest hoolimata. Niimoodi tugev olla püüdes jäävad enda tunded tahaplaanile ning enda lein leinamata. Mõnikord ei ole jaksu oma murega toime tulla, kaotus on liiga suur. Kurbus ja valu vajuvad sügavale hingesoppi ning kerkivad ikka ja jälle pinnale.

Hea on jagada oma valu nendega, kel on sarnased kogemused. Üheskoos on võimalik leida tee kurbusest välja. Varasematel aastatel on leinarühm koguduse juures kolmel aastal leinajaid toetanud. Oleme Keila Miikaeli koguduses taas valmis aitama, kuulama ja toetama kõiki, kes soovivad tuge leinaprotsessi läbimisel. Ootame soovijaid osalema leinarühma  töös. Leinarühm alustab 4. novembril kell 18.30 koguduse kantseleis Paldiski mnt 2. Rühma vedajataks on koguduse õpetaja Arnd Matthias Burghardt ja Kaja Peetris. Esimesel kohtumisel lepitakse kokku järgmiste kohtumiste ajad. Palume soovijatel registreeruda telefonil 604 4808 või meiliaadressil matthias.burghardt@eelk.ee