Koguduse nõukogu valimsed 2021

08.02.2021

UUENDATUD!  Seoses kehtivate piirangutega jääb algselt planeeritud täiskogu 7.märtsil ära ja uue täiskogu toimumise ajast teavitatakse esimesel võimalusel!

Koguduste nõukogude, juhatuste, revisjonikomisjonide (revidentide), sinodisaadikute valimised toimuvad meie koguduses 7.3.2021 peale jumalateenistust.

Kiriku seadustiku paragrahvis 203 seisab:

Koguduse juhtimisorgani või ametiisiku valimistel saab osaleda vähemalt 18-aastane konfirmeeritud koguduseliige, kes samas või mõnes teises EELK koguduses on eelmisel või jooksval kalendriaastal käinud armulaual ning tasunud liikmemaksu või teinud liikmeannetuse ning kelle õigusi ei ole kirikukari korras piiratud.

Kantselei lahtiolekuaegadel (teisipäeviti ja reedeti k 9-12, kolmapäeviti k 14-19) saab ennast nimekirja registreerida või pärida, kas Teie nimi on valijate nimekirja kantud. Mõistagu on võimalik järelepärimist teha ka telefoni või e-posti teel.

Vastavalt Kirikuseadustiku paragrahv 213-le võivad koguduse nõukogu liikmekandidaate esitada nõukogu, juhatus, koguduse õpetaja ja 5-10 koguduse täiskogu liiget üheskoos.

Palume kandidaate üles seada kuni 21.2. (2 nädalat enne valimispäeva).  Paragrahv 216 sätestab ülesseadmise korra niimoodi:

(1) Koguduse täiskogu liikmed seavad nõukogu liikmete kandidaadid üles hiljemalt kaks nädalat enne valimisi iga kandidaadi kohta eraldi koostatud ülesseadmise kirjas. Ülesseadmise kirja soovitatava vormi kehtestab konsistoorium.
(2) Alla võib kirjutada kuni kolmele kandidaadi ülesseadmise kirjale. Juhul kui täiskogu liige on alla kirjutanud enamale kui kolmele kandidaadi ülesseadmise kirjale, loetakse tema allkiri kehtivaks ainult esimesel kolmel koguduse juhatusele esitatud ülesseadmiskirjal. Kandidaat ise ei või enda ülesseadmise kirjale alla kirjutada.

Ülesseatud kandidaate palume esitada nõusolekukirja (paragrahv 217):

(2) Kandidaadi ülesseadmise kirjale lisatakse kandidaadi nõusolekukiri. Nõusolekukirja esitavad kõik ülesseatud kandidaadid. Nõusolekukiri esitatakse juhatusele hiljemalt kaks nädalat enne valimisi. Nõusolekukirja vormi kehtestab konsistoorium.
(3) Kandidaadi ülesseadmise kirja ja kandidaadi nõusolekukirja ei saa tagasi võtta.
(4) Juhatus registreerib nõusolekukirja esitanud kandidaadid ning kannab nende nimed koondnimekirja. Koondnimekirja kantakse kõik kandidaadid eesti tähestiku järjekorras. Nimekiri asetatakse nähtavale kohale kiriku juures ja tehakse muul viisil täiskogu liikmetele teatavaks hiljemalt kaks nädalat enne valimisi. Juhul kui kandidaate on võimalik üles seada ka koguduse täiskogu koosolekul, lisatakse nimekirjale sellekohane märge.

Õnnistussoovidega koguduse juhatuse nimel

Matthias Burghardt

 

Järgmine:

Eelmine: